Open call - webinar op 12 januari

11 januari 2023

Hi!Noord zoekt samenwerkingsverbanden die op een onalledaagse en innovatieve manier willen bijdragen aan de transitie van ‘gezondheidszorg’ naar ‘zorg voor gezondheid’. Via een open call kunnen initiatiefnemers zich tussen 16 januari en 3 februari melden met hun idee voor een innovatieve doorbraak in het gezondheidslandschap.

Wij zoeken in het bijzonder naar projecten die zich bezighouden met de leefomgeving en die bijdragen aan de verbreding van het aantal organisaties en professionals die werk maken van preventie. Er wordt gezocht naar 3 tot 6 projecten. In ons online webinar lichten we de regeling verder toe.


Toelichting inhoudelijke toetsingscriteria
In het projectvoorstel wordt duidelijk hoe het consortium invulling geeft aan de leidende principes van Hi!Noord, te weten: (1) er wordt gewerkt in de quadrupel helix; het project heeft actieve betrokkenheid van de overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, inwoners en eindgebruikers; (2) er wordt gewerkt vanuit het principe van brede welvaart; de activiteiten hebben een brede blik op gezondheid en maken een duidelijke link met de fysieke leefomgeving; (3) het project en diens activiteiten sluiten aan op een aantoonbare behoefte; er wordt duidelijk uitgelegd wie de eindgebruiker en begunstigde van de activiteiten is en hoe er tegemoet gekomen wordt aan die behoefte; (4) er wordt gewerkt vanuit een Noordelijk perspectief; het project en diens activiteiten hebben een duidelijke noordelijke bril en opschalingsambitie. 

Verder wordt in het projectvoorstel onderbouwd hoe de beoogde activiteiten een duurzame bijdrage leveren aan de transitie naar ‘zorg voor gezondheid’. Zo wordt in de aanpak duidelijk hoe een ‘duw’ van Hi!Noord in het nu kan zorgen voor blijvende impact op de (middel)lange termijn. Daarnaast wordt aantoonbaar gemaakt dat het project kan rekenen op steun van een staand consortium van (noordelijke) partijen. De voorstellen worden beoordeeld door de Hi!Noord-programmaraad.

Toelichting financieel administratieve toetsingscriteria
- Per voorstel is een budget van tussen de €40.000 en €150.000 beschikbaar om een eerste stap te zetten naar realisatie.
- De maximale subsidieaanvraag per project betreft ten hoogste 70% van de projectkosten, dit percentage is afhankelijk van de staatssteunanalyse.
- In de begroting wordt inzichtelijk gemaakt waar de benodigde cofinanciering van ten minste 30% van de totale projectkosten vandaan komt.